Algemene voorwaarden Jitske Seckel

  1. Algemeen
    Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. 

2. Definities
2.1 Jitske Seckel: Jitske Seckel, gevestigd te Markelo onder KvK nr. 77942183.
2.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw

3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Jitske Seckel en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

4. Aanbiedingen en offertes
4.1. Aanbiedingen en offertes van Jitske Seckel zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk
anders vermeld.
4.2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere
aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
4.3 Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan
vervalt het aanbod of de offerte.
4.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

5. Prijzen
5.1. Alle prijzen die Jitske Seckel hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
5.2 Alle prijzen op die Jitske Seckel hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn
website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Jitske Seckel te allen tijde wijzigen.
5.3 Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Jitske Seckel kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
5.4 De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5.5 De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Jitske Seckel vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
5.6 De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Jitske Seckel, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

6. Factuur en betaling
6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen (consumenten) of 30 dagen (bedrijven) na factuurdatum.
6.2 Indien Jitske Seckel het verschuldigde bedrag niet binnen de in 6.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
6.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Jitske Seckel ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
6.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Jitske Seckel nog niet heeft voldaan.
6.5 Jitske Seckel mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

7. Boekingen
7.1 Boekingen kunnen telefonisch, via email, via post of via social media plaats vinden.
7.2. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
7.3 Het boeken van een dienst is niet verblijvend. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd na 14 dagen, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In het geval dat Jitske Seckel niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.

8. Opdracht
8.1 De opdrachtgever maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij Jitske Seckel en wel tijdig voor aanvang van de opdracht.
8.2 Jitske Seckel voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spant zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid. 8.3 De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatsverbintenis.
8.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Jitske Seckel slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Jitske Seckel is geretourneerd.
8.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Jitske Seckel recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

9. Levering
9.1 Bestanden worden bij fotografie aangeleverd hoge resolutie jpeg.
9.2 Levering vindt plaats binnen 2 maand of binnen het afgesproken termijn
Levering vindt online plaats tenzij anders is afgesproken
9.3 Raw bestanden worden niet geleverd
9.4 Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Jitske Seckel het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
9.5 Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Jitske Seckel kan tegenwerpen.

10. Ziekte/overmacht
10.1 Jitske Seckel is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jitske Seckel geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.
10.3 Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van Jitske Seckel, in overleg met de opdrachtgever, worden overgenomen door een collega-Fotograaf. Deze wordt aangewezen door Jitske Seckel.
10.4 Indien Jitske Seckel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen

11. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf

12. Licentie
12.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
12.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld. 12.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 12.2 genoemde exploitatierecht.
12.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Jitske Seckel. 12.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

13. Inbreuk op auteursrecht
13.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
13.2 Bij inbreuk komt Jitske Seckel een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Jitske Seckel gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

14. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
14.1 De naam van Jitske Seckel dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
14.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Jitske Seckel conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht. 14.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

15. Aansprakelijkheid en rechten van derden
15.1 Jitske Seckel is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
15.2 Jitske Seckel is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
15.3 De aansprakelijkheid van Jitske Seckel is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
15.4 Indien derden jegens de Jitske Seckel en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en Jitske Seckel in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

16. Faillissement/surseance Zowel de Jitske Seckel als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Jitske Seckel het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

17. Rechts- en forumkeuze 
17.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
17.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Jitske Seckel en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

18. Fotoalbums
18.1 Fotoalbums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Jitske Seckel ontworpen.
18.2 Jitske Seckel zal niet eerder aan het ontwerpen van het fotoboek beginnen, dan wanneer de gehele factuur  is voldaan
18.3 Jitske Seckel laat fotoalbums niet eerder drukken dan wanneer Opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.
18.4 Als Jitske Seckel niet binnen 1 maand een reactie op het laatste ontwerp heeft ontvangen, wordt dit laatste ontwerp als akkoord door Opdrachtgever beschouwd en zal Jitske Seckel overgaan tot bestelling.
18.5 Het fotoalbum wordt door Jitske Seckel per post aan Opdrachtgever toegezonden, tenzij anders overeengekomen. De
leveringstermijn is binnen 8 weken na akkoord op het ontwerp. De levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
Wanneer er sprake is van een langere levertijd, zal Jitske Seckel daar zo snel mogelijk melding van maken.
18.6 Als na levering van het fotoalbum schade ontstaat bij normaal gebruik moet de  opdrachtgever dit zo snel mogelijk, uiterlijk
binnen 1 maanden na ontdekking, schriftelijk bij de Jitske Seckel aangeven. De opdrachtgever zal Jitske Seckel de gelegenheid geven om
de melding te onderzoeken en eventuele fabricagefouten te (laten) herstellen.
18.7 Opdrachtgever zal het fotoalbum thuis niet in een vochtige ruimte, in de zon of in de buurt van radiatoren of andere
warmtebronnen bewaren. Bij voorkeur bewaart opdrachtgever het fotoalbum liggend op een daarvoor geschikte plaats.
Schade door vallen, vlekken, zon, vocht of overige schade die is ontstaan door niet normaal gebruik, is voor eigen rekening
van de opdrachtgever.
18.8 Prijzen van fotoalbums kunnen wijzigen. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan 3 maanden na totstandkoming van de
overeenkomst aan Opdrachtgever worden doorberekend

 

19. Bewaring
19.1 Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen
leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
19.2 Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van
producten komen geheel voor rekening van de klant.
19.3 Jitske Seckel bewaart producten na levering nog minimaal 1 maand. Daarna is de
klant verantwoordelijk om de geleverde producten zelf te bewaren.

20. Klachten
20.1 De klant dient een door Jitske Seckel geleverd product of verleende dienst zo spoedig
mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
20.2 Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant
redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Jitske Seckel daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
20.3 Consumenten dienen Jitske Seckel uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
20.4 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Jitske Seckel in staat is hierop adequaat te reageren.
20.5 De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst ttussen partijen.
20.6 Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Jitske Seckel gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

21. Ingebrekestelling
21.1 De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Jitske Seckel.
21.2 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Jitske Seckel ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

22. Aansprakelijkheid Jitske Seckel
22.1. Jitske Seckel uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
22.2 Indien Jitske Seckel aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
22.3 Alle foto’s, kleuren en omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geenaanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

23. Wijziging algemene voorwaarden
23.1 Jitske Seckel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
23.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
23.4 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Jitske Seckel zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
23.5 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.