Algemene voorwaarden Jitske Seckel

Algemeen

1. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met
deze voorwaarden. Heeft u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de dienst kenbaar maken

Definities

 1. Jitske Seckel: Jitske Seckel, gevestigd te Markelo onder KvK nr. 77942183.

 2. Klant: degene met wie Jitske Seckel overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Jitske Seckel en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten
door of namens Jitske Seckel
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene
voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Jitske Seckel zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk
anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere
aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan
vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Jitske Seckel het
recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding
in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Jitske Seckel slechts, nadat de klant
deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

1. Alle prijzen die Jitske Seckel hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief
eventuele overige kosten zoals reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Jitske Seckel hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn
website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan
Jitske Seckel te allen tijde wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Jitske
Seckel kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van
de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een
prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke
regeling.

5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Jitske Seckel vastgesteld
op grond van de werkelijk bestede uren.
6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Jitske Seckel,
geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend
uurtarief is overeengekomen.

7. Indien partijen voor een dienstverlening door Jitske Seckel een totaalbedrag zijn
overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een
vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
8. Jitske Seckel is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Jitske Seckel de klant
tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om
het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10%
uitkomt.

11. Jitske Seckel heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Jitske Seckel prijsaanpassingen meedelen aan
de klant.
13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Jitske Seckel op te zeggen
indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

1. Jitske Seckel mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van
het overeengekomen bedrag verlangen.

2. De klant dient betalingen achteraf binnen 10 dagen na levering van de dienst te
hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent
dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de
betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder
dat de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van
onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de
diensten of producten.
5.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Jitske
Seckel gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de
klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt
gerekend.
2. Wanneer de klant na het leveren van een fotografie of videografie dienst, niet binnen
het termijn betaald worden de foto’s en/of video’s niet geleverd.
3. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en
eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Jitske Seckel.
4. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
5. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Jitske Seckel zijn verplichtingen opschorten
totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde
van de klant, zijn de vorderingen van Jitske Seckel op de klant onmiddellijk opeisbaar.
7. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst
door Jitske Seckel dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Jitske Seckel te
betalen.

Boekingen

1. Boekingen kunnen telefonisch, via email, via post of via social media plaats vinden.
2. . Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De offerte verplicht niet tot
levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
3. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 25% van de totale kostprijs te doen tenzij anders

Jitske Seckel

Jitske Seckel

afgesproken. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum
van de bevestiging/ tevens factuur van de overeenkomst van Jitske Seckel.
5. Het boeken van een dienst is niet verblijvend. Indien een reservering door de klant wordt
geannuleerd na 14 dagen, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In het geval dat Jitske Seckel niet
in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op
teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.

Correctierondes

1. Wanneer Jitske Seckel correctierondes aanbied kunnen deze enkel binnen een maand na
aanlevering worden doorgegeven aan Jitske Seckel. Wanneer correcties na het termijn worden
doorgegeven zullen hier extra kosten voor in rekening worden gebracht.

Cadeaubonnen

 1. Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden
  worden.

 2. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van  jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de
  waarde van de cadeaubon.

 3. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een
  ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt het resterende bedrag niet
  terugbetaald bij inlevering van de bon.

  Fotoboeken
  1. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Fotograaf ontworpen. 
  2. Fotograaf zal niet eerder aan het ontwerpen van het fotoboek beginnen, dan wanneer de gehele factuur  is voldaan

  3. Opdrachtgever krijgt maximaal eenmaal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. In deze
  wijzigingsrondes kunnen maximaal 10 kleine aanpassingen worden gedaan, waaronder bijvoorbeeld kleine
  aanpassingen in de lay-out, foto’s omwisselen voor foto’s met dezelfde verhoudingen of het verwijderen van enkele woorden.
  Extra wijzigingsrondes of meer ingrijpende wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip zijn slechts mogelijk in overleg
  met de fotograaf en tegen betaling van een extra vergoeding.
  4. Fotograaf laat fotoboeken niet eerder drukken dan wanneer Opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.
  5. Als Fotograaf niet binnen 1 maand een reactie op het laatste ontwerp heeft ontvangen, wordt dit laatste ontwerp als
  akkoord door Opdrachtgever beschouwd en zal Fotograaf overgaan tot bestelling.
  6. Het fotoboek wordt door Fotograaf per post aan Opdrachtgever toegezonden, tenzij anders overeengekomen. De
  leveringstermijn is binnen 8 weken na akkoord op het ontwerp. De levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
  Wanneer er sprake is van een langere levertijd, zal Fotograaf daar zo snel mogelijk melding van maken.
  7. Als na levering van het fotoboek schade ontstaat bij normaal gebruik moet de  opdrachtgever dit zo snel mogelijk, uiterlijk
  binnen 1 maanden na ontdekking, schriftelijk bij de fotograaf aangeven. De opdrachtgever zal de fotograaf de gelegenheid geven om
  de melding te onderzoeken en eventuele fabricagefouten te (laten) herstellen.
  8. Opdrachtgever zal het fotoboek thuis niet in een vochtige ruimte, in de zon of in de buurt van radiatoren of andere
  warmtebronnen bewaren. Bij voorkeur bewaart opdrachtgever het fotoboek liggend op een daarvoor geschikte plaats.
  Schade door vallen, vlekken, zon, vocht of overige schade die is ontstaan door niet normaal gebruik, is voor eigen rekening
  van de opdrachtgever.
  9. Prijzen van fotoboeken kunnen wijzigen. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan 3 maanden na totstandkoming van de
  overeenkomst aan Opdrachtgever worden doorberekend

Portretrecht

1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden
en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social
media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders
overeengekomen.

 1. Fotograaf/videograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter
  promotie.

 2. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij
  fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Jitske Seckel gerechtigd het recht van reclame in te
roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Jitske Seckel roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of
elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient
de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren
aan Jitske Seckel, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening
van de klant.

Retentierecht

1. Jitske Seckel kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van
de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien
van Jitske Seckel heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft
gesteld.

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de
klant nog betalingen verschuldigd is aan Jitske Seckel.

3. Jitske Seckel is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs
lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Jitske
Seckel te verrekenen met een vordering op Jitske Seckel.

Levering

 1. Levering vindt plaats binnen 2 maand of binnen het afgesproken termijn

 2. Levering vindt online plaats tenzij anders is afgesproken

 3. Raw bestanden worden niet geleverd

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Jitske

Seckel het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel
alsnog is voldaan.

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant

een verlate levering niet aan Jitske Seckel kan tegenwerpen.
Levertijd

1. De door Jitske Seckel opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij
overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte
aan Jitske Seckel door Jitske Seckel schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op
schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Jitske
Seckel niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of
partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde
producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben
afgesproken.

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen
leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van
producten komen geheel voor rekening van de klant.

3. Jitske Seckel bewaart producten na levering nog minimaal 1 maand. Daarna is de
klant verantwoordelijk om de geleverde producten zelf te bewaren.

Garantie

1. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn
van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze
juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een
derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Jitske Seckel voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Jitske Seckel heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te
laten verrichten door derden.
3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Jitske Seckel tijdig kan beginnen aan
de uitvoering van de overeenkomst.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de
correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze
beschikbaar aan Jitske Seckel

Intellectueel eigendom

1. Jitske Seckel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht,
octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen,
tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen,
schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Jitske Seckel laten kopiëren, aan derden tonen en/of ter
beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

3. De klant mag geen producten (foto’s video’s of ontwerpen) zelf bewerken of
verkleinen

Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Jitske
Seckel ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Jitske Seckel waarvan hij
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan
hij kan verwachten dat verspreiding ervan Jitske Seckel schade kan berokkenen.
3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later
openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de
geheimhoudingsplicht van de klant
o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de
onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over
geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke
overtreding ten behoeve van Jitske Seckel een onmiddellijk opeisbare boete.
– is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

– is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde
bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of
gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen
afbreuk aan de overige rechten van Jitske Seckel waaronder zijn recht om naast de boete
schadevergoeding te vorderen.

Klachten

1. De klant dient een door Jitske Seckel geleverd product of verleende dienst zo spoedig
mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant
redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Jitske

Seckel daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van
de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Jitske Seckel uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-
koming, zodat Jitske Seckel in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst
tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder
geval niet toe leiden dat Jitske Seckel gehouden kan worden om andere werkzaamheden te
verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Jitske Seckel.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Jitske
Seckel ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Jitske Seckel een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Jitske Seckel
verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Jitske Seckel

1. Jitske Seckel uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en
voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Jitske Seckel aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk
voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een
overeenkomst.

3. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in
een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst
en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Jitske Seckel vervalt in elk geval 12 maanden
na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt
niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Jitske Seckel
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming,
gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Jitske Seckel niet blijvend of tijdelijk
onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Jitske Seckel in verzuim is.

3. Jitske Seckel heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de
klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel
indien Jitske Seckel kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven
om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een
tekortkoming van Jitske Seckel in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de
klant niet aan Jitske Seckel kan worden toegerekend in een van de wil van Jitske
Seckel onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van
de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen in redelijkheid niet van Jitske Seckel kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend –
gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.);
wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte
stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte
weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Jitske Seckel 1 of meer
verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort
totdat
Jitske Seckel er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft
geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk
ontbinden.

5. Jitske Seckel is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding
verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de
inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Jitske Seckel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Jitske Seckel zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene

voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden
worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van
Jitske Seckel.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in
artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Jitske Seckel is gevestigd /
praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele
geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.